background

Zielony Dom

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji nawozów na bazie mocznika i triazonu realizowany w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój.  Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1152/15POIR.01.01.01-00-1152/15

Projekt realizowany był w dwóch etapach. W ramach I etapu badań przemysłowych została zdobyta nowa wiedza celem opracowania nowych produktów na bazie mocznika triazonowego (TRIN). W etapie II przygotowano i zbadano pod względem użytkowym, serię nawozów z dodatkiem TRIN. Przegląd literatury opisujących otrzymywanie TRIN i jego pochodnych, do wykorzystania jako źródło azotu w nawozach i wstępny odsiew wyłonił trzy metody syntezy mocznika triazonowego , możliwe do realizacji mocami produkcyjnymi i dostępnym nam sprzętem w skali większej niż laboratoryjna. Badania laboratoryjne rozpoczęły się od sprawdzenia wyłonionych metod syntezy mocznika triazonowego. W trakcie tych badań była sprawdzana zarówno wydajność jak i powtarzalność metod.

Zostały przeprowadzone badania skuteczności:

Adam T. Wojdyła

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA NAWOZU MOCZNIKOWO-TRIAZONOWEGO(TRI-N) W MIESZANINIE Z FUNGICYDEM DOMARK 100 EC W OCHRONIE RÓŻ PRZED PODOSPHAERA PANNOSA (Wall.: Fr.) de Bary

THE POSSIBILITYOF USING ANUREA-TRIAZONE FERTILIZER (TRI-N) IN A MIXTURE WITH THEFUNGICIDE DOMARK 100 EC IN THE PROTECTION OF ROSES AGAINST PODOSPHAERA PANNOSA(Wall.: Fr.) de Bary

Download PDF
Image

Dr hab. Piotr Krupa,
prof. AJD

Opracowanie szczepionki zawierającej mikroorganizmy, która w połączeniu z nawozami na bazie mocznika i triazonu wzmacniają wzrost i rozwój roślin”

Download PDF
Image

OCENA SKUTECZNOŚCI TRI-N W OCHRONIE PELARGONII PRZED SZARĄPLEŚNIĄ

Instytut Ogrodnictwa

DOWNLOAD PDF
Image

Ocena skuteczności TRI-N w ochronie buraka ćwikłowego przed chwościkiem buraka.

Adam T. Wojdyła

DOWNLOAD PDF
Image

Dlaczego nawóz mocznikowo-triazonowy jest lepszy niż standardowe nawozy azotowe

Stosowanie standardowych nawozów azotowych ma negatywny wpływ na środowisko. Zawarty w tych preparatach mineralny azot, jest utleniany do azotanów przez mikroorganizmy glebowe. Powstałe jony azotanowe są z łatwością wypłukiwane ze strefy korzeniowej i przechodzą do wód gruntowych i powierzchniowych [1]. Kumulacja azotanów jest niekorzystna nie tyko dla środowiska ale i dla zdrowia ludzi. Powiązano obecność dużych ilości azotanów z występowaniem następujących schorzeń: methaemoglobinemia u noworodków [2], wole, deformacje płodu, choroby serca [3], rak żołądka [4]. Ponadto kumulacja azotanów prowadzi do eutrofizacji wód powierzchniowych [5,6]. Opracowanie technologii produkcji i metody aplikacji nawozu azotowego, pozwalających na kontrolowanie tworzenia azotanów jest bardzo korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Nawozy zawierające wodę amonową i/lub mocznik jako źródła azotu są potencjalnym źródłem amoniaku. Amoniak po wydzieleniu szybko ulatnia się do atmosfery [7]. Uwalnianie amoniaku zależy od właściwości gleby i środowiska i jest wprost proporcjonalne do stężenia jonów amonowych w roztworze glebowym. Ulatniający się z nawożonych pól amoniak kumuluje się w sąsiednich ekosystemach, powodując szkody w roślinności [8]. Część NH3 może zostać utleniona i przekształcona w kwas azotowy, który w połączeniu z kwasem siarkowym (ze źródeł przemysłowych) da kwaśne deszcze. Ten ostatni wypala roślinność albo zakwasza jeziora i wywołuje zatrucia glinem u ryb i roślin [9].

Standardowe nawozy azotowe używane w rolnictwie, powodują zmiany w stężeniu gazów atmosferycznych takich jak N2O i NO [10]. Działalność rolnicza odpowiada za 70% antropogenicznej emisji N2O [11], z czego lwią część stanowią organiczne i syntetyczne źródła azotu. Emisja tych gazów zależy od nawodnienia gleby, zawartości azotu mineralnego oraz temperatury [10] i jest rezultatem procesów mikrobiologicznych w glebie. Niewielka część amoniaku jest przekształcana podczas nitryfikacji w NO i N2O. Główny problem z tlenkami azotu jest ich wpływ na powiększanie się dziury ozonowej [10].

Wymienione tu sposoby ucieczki azotu i problemy z niej wynikające można zminimalizować stosując nawóz o spowolnionym uwalnianiu (SRF). Opracowanie składu nawozu, metody jego syntezy oraz zbadanie efektywności wyprodukowanego preparatu są przedmiotem tego wniosku o dofinansowanie.

Literatura:

 • [1] Feigin, A., and Halevy, J. (1989). “Irrigation-fertilisation-cropping management for maximum economic return and minimum pollution of ground water”. Research report Inst. Soil Water, ARO, The Volcani Center, Bet Dagan.
 • [2] Supper, M., De V. Heese, H., Mackenzie, D., Dempster, W.V., Du Plessis, J., and Ferreira, J.J. (1981). An epidemiological study of well water nitrates in a group of south west African/Namibian infants. Water Res. 15, 1265-1270.
 • [3] Black, C.A. (1989). Reducing American exposure to nitrate, nitrite and nitroso compounds: The national network to prevent birth defects proposal. In “Comments from CAST 1989-1.” Ames, Iowa.
 • [4] Forman, D. (1989). Are nitrates a significant risk factor in human cancer? Cancer Surveys 8, 443-458.
 • [5] Kaap, J.D. (1987). Implementing best management practices to reduce nitrate levels in northeast Iowa ground water, In “Proc. Agricultural Impacts on Ground Water”, pp. 412-426. Omaha, NE. Aug 1986.
 • [6] Bockman, O.C., Kaarstad, O., Lie, O.H., and Richards, I. (1990). “Agriculture and Fertilisers.” Agricultural Group, Norsk Hydro, Oslo.
 • [7] Fenn, L.B., and Hossner, R.L. (1985). Ammonia volatilisation from ammonium and ammonium-forming fertilisers. Adv. Soil Sci. 1, 123-169.
 • [8] Newbould, P. (1989). The use of fertiliser in agriculture. Where do we go practically and ecologically? Plant Soil 115, 297-311.
 • [9] Reuss, J.O., and Johnson, D.W. (1986). “Acid deposition and acidification of soil and waters”. Ecol Studies No. 59. Springer-Verlag, NY.
 • [10] Smith, K.A. (1997). Effect of fertilisers on greenhouse gas fluxes: Mechanisms and Global Trends. In “Third Int. Dahlia Greidinger Sym. on Fertilisation and The Environment, April 1997” (J. J. Mortwedt and A. Shaviv Eds.). Technion, Haifa.
 • [11] Delgado, J. A., and Mosier, A. R. (1996). Mitigation alternatives to decrease nitrous oxides emissions and urea-nitrogen loss and their effect on methane flux. J. Environ. Qual. 25 , 1105-1111.
 • Metoda I

  Pierwszą (Metoda I) wypróbowaną metodą była opisana w US 4,776,879 przez Hawkinsa wysokowydajna synteza triazonu i jego pochodnych. Metoda została odrzucona i za fiasko naszych prób odpowiadała niemożność dokładnego kontrolowania temperatury oraz różna za każdym razem ilość wody użytej do upłynnienia układu. Problem ten stałby się wielokrotnie dotkliwszy po przejściu do skali produkcyjnej. Co więcej, wielokrotne podgrzewanie i chłodzenie masy 100 l jest bardzo energochłonne, a do odsączania i suszenia gotowego krystalicznego produktu potrzebna by była kolejna instalacja. Sam proces oczyszczania stałego triazonu generowałby duże ilości odpadów w postaci zanieczyszczonego alkoholu.

 • Metoda II

  Drugą wypróbowaną metodą (Metoda II) była opisana w US 4,559,102 i obecnie stosowana w skali 100 l, synteza ciekłego, rozpuszczalnego w wodzie triazonu z mocznika, formaldehydu oraz 25% amoniaku. Pierwszą zaletą tej syntezy są tanie surowce (w porównaniu z Metodą I). Ponadto, receptura wymaga jednokrotnego podgrzania mieszaniny reakcyjnej do 88 - 90 C i utrzymania tej temperatury przez 2 – 3 godziny. Gotowy, surowy TRIN jest wzbogacany w mocznik, który rozpuszczamy wykorzystując ciepło mieszany reakcyjnej po zakończeniu syntezy. Otrzymany produkt nie wymaga oczyszczania.

 • Metoda III

  Trzecią wypróbowaną metodą (Metoda III) była opisana w US 6,306,194 B1 synteza nawozu zawierającego do 30% azotu, w postaci stabilnej żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF) z triazonem. Tak jak w przypadku Metody I, za rezygnacją z Metody III stały kwestie finansowe, gdyż mieszaninę trzeba schłodzić i ponownie podgrzać co przy masach rzędu 100 l jest nie tylko energio-żerne ale również czasochłonne. Dodatkowo, na 12 przeprowadzonych prób tylko 2 zakończyły się sukcesem tzn. uzyskano biały, rozpuszczalny w wodzie polimer który pod po podgrzaniu do 30 C zmienia stan skupienia na ciekły, a w temperaturze pokojowej jest plastyczną, białą, lepką masą. Duża nieprzewidywalność procesu spowodowała, że Metoda III została odrzucona.

Produkcja w skali ułamkowo technicznej

Na podstawie wyników z etapu laboratoryjnego udało się ustalić następują procedurę syntezy :Po pierwsze proces musi być podzielony na dwa etapy (przed-mieszka i proces główny), a masy reagentów (surowców) muszą odpowiadać najbardziej wydajnemu stosunkowi molowemu: (mocznik/HCOH/NH3)1,6/1,0/0,28.

Przygotowanie przedmieszki obejmowało połączenie wody destylowanej, mocznika oraz aldehydu mrówkowego i mieszania do uzyskania klarownej, bezbarwnej cieczy na 5-10 minut przed głównym procesem. Proces ten jest endotermiczny i po dłuższym czasie w mieszaninie zachodzi polimeryzacja, roztwór staje się mleczny. Maksymalny czas mieszania przedmieszki ustalono na 15 min.

W procesie głównym do reaktora wsypano mocznik, zalano wodą, dodano uprzednio przygotowaną mieszaninę formaldehydową. Wymieszano. Podczas mieszania temperatura roztworu spadła do 4 - 5 C, a nierozpuszczony mocznik był dobrze widoczny.

Gdy temperatura roztworu zaczęła nieznacznie rosnąć, dodano KOH by doprowadzić pH mieszaniny do 8,8 – 9. W tym przypadku wystarczyło 0,5 ml KOH (na 1kg mieszaniny reakcyjnej).Po ustaleniu pH rozpoczęto podgrzewanie mieszany do 80 C, a następnie dalej do 90 C. W temperaturze 30 – 40 C białe granulki mocznika zaczęły się rozpuszczać i mieszanina przekształciła się w bezbarwny, klarowny roztwór o oleistej konsystencji. Utrzymując temperaturę w zakresie 88 – 90 C dodawano mieszaninę NH4OH-KOH tak by pH roztworu zawierało się w zakresie 8,7 – 9. W toku eksperymentu okazało się, że temperatura może przyjmować wartości z zakresu 86 – 96 C (przy niższych reakcja spowalnia), a pH może chwilowo skoczyć do 9,4 – 9,6 bez wpływu na wydajność reakcji. Główny proces zajmował ok. 3 godzin.

Po dodaniu ostatniej porcji NH3-KOH, roztwór grzano w temperaturze około 90 C przez 15 minut.Roztwór ostudzono i zmierzono ciężar właściwy - 1,19 g/cm3.

Otrzymany roztwór był bezbarwny – słomkowo żółty, klarowny i miał konsystencję rzadkiej oliwy.Na początku 2017 rozpoczęliśmy syntezy w reaktorze 100-200 dm3. Udało się nam wytworzyć łącznie 130 porcji mocznika triazynowego po 100 kg każda.

Image
Wykres zależności temperatury i pH mieszaniny reakcyjnej od czasu syntezy w skali ułamkowo technicznej.


Każda synteza obejmowała rejestrację danych: temperatura i pH w funkcji czasu syntezy. Do tego prowadzone były dokładne notatki z obserwacji procesu. Na końcu każdej syntezy pobierana była próbka surowego produktu w ilości 100 – 300 g. Każda próbka opisano za pomocą daty produkcji, numeru reaktora oraz metody syntezy. Powyżej zaś, wykres danych zarejestrowanych podczas syntezy porcji 100 kg.

W tym etapie realizacji projektu podjęto również kroki w celu wzbogacenia surowego TRIN w azot pochodzący z mocznika oraz ustalenie prawidłowego przechowywania gotowego produktu. Odkryliśmy, że najefektywniej jest wykorzystać wysoką temperaturę mieszaniny reakcyjnej tuż po zakończonej syntezie. Po zakończeniu procesu głównego, do gorącego (60-70 C) triazonu, dosypujemy dodatkową porcję mocznika.

Postępowanie po zakończeniu syntezy, polega na wzbogaceniu świeżo wyprodukowanego triazonu w mocznik i przetrzymaniu produktu w reaktorze do ostygnięcia. Po obniżeniu temperatury do temperatury otoczenia, gotowy TRIN jest spuszczany z reaktora i trafia do plastikowego pojemnika końcowego. Pojemnik ten ma pojemność 1000 l i szczelne zamknięcie.

Po przejściu do skali ułamkowo technicznej natknęliśmy się na problem polimeryzacji gotowego produktu pod wpływem niskiej temperatury, powietrza i jonów metali. Na dnie zbiorników z gotowym produktem zaczął się gromadzić biały osad. Zauważono też, że linia przesyłowa służąca do transportu triazonu z reaktora do pojemnika docelowego, jest zatkana. Najprawdopodobniej przemieszczający się łącznikiem triazon rozpuścił powierzchnię metalowej rurki. Jony metali zadziałały jak katalizator reakcji polimeryzacji. Część z tych jonów została wymyta triazonem do zbiornika docelowego powodując polimeryzację zebranego surowca. Obecnie wszystkie elementy, z którymi ma styczność ciekły triazon są szklane lub plastikowe.

Przygotowanie i badanie pod względem użytkowym, serii nawozów z dodatkiem TRIN.

Następnym atapem były prace laboratoryjne nad możliwością mieszania wytworzonego nawozu azotowego mocznikowo-triazonowego z nawozami potasowymi i fosforowymi tak, aby otrzymać kompletny nawóz NPK. Wykonano także badania mieszania wytworzonych nawozów ze środkami ochrony roślin [2] Adam T. Wojdyła.pdf. Zbadano także możliwość opracowania szczepionki zawierającej mikroorganizmy, która w połączeniu z nawozami na bazie mocznika i triazonu wzmacniają wzrost i rozwój roślin [3] P. Krupa_Opracowanie szczepionki zawierającej mikroorganizmy.pdf

Wzbogacanie mocznika triazonowego
w potas i fosfor.

W tym etapie przeprowadzono prace laboratoryjne dotyczące możliwości mieszania wytworzonego nawozu azotowego mocznikowo-triazonowego z nawozami potasowymi i fosforowymi tak, aby otrzymać kompletny nawóz NPK w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo, udało się otrzymać trwałe próbki nawozów NPK na bazie mocznika-triazonowego, dodatkowo wzbogacone żelazem.Źródłem żelaza w nawozie NPK był kompleks żelaza z kwasem wersenowym, sprzedawany pod nazwą Dissolvine-Fe. Surowiec ten stosowany jest przez Kozielski Sp. z o.o. z powodzeniem w nawozach wzbogaconych w żelazo. Dissolvine-Fe jest w porównaniu z innymi związkami żelaza lepiej rozpuszczalny i bardzo stabilny w złożonych roztworach jakimi są nawozy płynne.Z kolei jako źródła potasu i fosforu stosowano pirofosforan potasu ponieważ bardzo dobrze rozpuszcza się on w wodzie oraz w TRIN. Pirofosforan potasu zawiera duże ilości potasu i fosforu w przeliczeniu na masę, w porównaniu z innymi związkami fosforu i potasu (np. fosforanem monoamonowym), jest po prostu bardziej wydajny.

Najważniejszą, w tym przypadku, cechą pirofosforanu potasu jest brak polimeryzacji w roztworach z TRIN. Polimeryzację zwykle powodują nieskompleksowane jony metali ciężkich np. miedzi czy żelaza. Większość surowców do produkcji nawozów jest zanieczyszczona tymi właśnie metalami. W trakcie prac nad wzbogacaniem TRIN w makro i mikroelementy okazało się, że techniczny pirofosforan potasu jako najdroższe źródło K i P jest jednocześnie chemiczne najczystszy ( w porównaniu z np. fosforanem monopotasowym czy polidapem).

Poniżej zamieszamy skład i postępowanie przy przygotowaniu nawozu NPK na bazie TRIN.

Nawóz I

(24-3-4, 0,5%Fe) na 9,82 kg

1. W 8 kg TRIN rozpuścić 0,4 kg FeEDTA (Dissolivine-Fe). Mieszać do pełnego rozpuszczenia.

2. Następnie, do roztworu dodać 0,72 kg pirofosforanu potasu. Wsypywać partiami. Mieszać do pełnego rozpuszczenia.

3. Do roztworu dodać 0,3 kg mocznika. Mieszać do pełnego rozpuszczenia.

4. Dodać 0,4 kg wody. Mieszać.

5. Końcowy roztwór należy zostawić do odstania.

Nawóz II

(21-0-0 Fe 1,2%) na 1030,0 kg

1. W 645 litrach TRIN rozpuścić 95 kg Fe-EDTA13% (Dissolvine Fe-H-13). Wsypywać partiami po 20 kg. Mieszać do pełnego rozpuszczenia, do uzyskaniu jednorodnego, ciemno brązowego, gęstego roztworu.

2. Dodać 135 kg wody. Mieszać.

3. Końcowy roztwór należy zostawić do odstania.

Próbki nawozu I i II zostały przebadane pod względem składu i wydajności.

Opracowane kompozycje nawozowe na bazie zsyntezowanego koncentratu Triazonu, zawierających specyficzne dodatki makro-, mikro- i submikroelementów rozszerzające zakres ich stosowania w praktyce zbadał A. Siłowiecki [4].

 • TRIN w pałeczkach nawozowych

  W trakcie badań nad właściwościami użytkowymi TRIN-u odkryto, że dodany do premiksu do wytłaczania pałeczek nawozowych Zielony Dom (wniosek patentowy P-429754) eliminuje potrzebę użycia plastyfikatora PVA. Jest to niezwykle ważne odkrycie. Typowa pałeczka nawozowa składa się z rdzenia zawierającego nawóz lub mieszaninę nawozów, spoiwo i ewentualnie inne środki pomocnicze oraz z warstwy zewnętrznej, którą stanowi nawóz naturalny i spoiwo, ewentualnie w mieszaninie z co najmniej jednym środkiem dodatkowym. Zawartość spoiwa w rdzeniu pałeczki wynosi od 1% do 50%, a zawartość spoiwa w warstwie zewnętrznej wynosi od 0,1% do 10%. Rdzeń pałeczki zawiera nawóz wybrany spośród nawozów: azotowego, fosforanowego, potasowego, magnezowego lub mieszaninę co najmniej dwóch takich nawozów. Jako spoiwo pałeczka zawiera polialkohol winylowy, karboksymetylocelulozę, glikole polioksyetylenowe, kopolimery octanu winylu lub ich mieszaniny.

  W celu nadania pałeczkom pożądanych właściwości mechanicznych i ułatwienia obróbki do polimeru dodaje się plastyfikator. Bez dodatku plastyfikatora otrzymane pałeczki nawozowe są kruche i łamliwe, mają niewystarczającą wytrzymałość na zginanie. Jako plastyfikatory polialkoholu winylowego najczęściej stosuje się alkohole wielowodorotlenowe, np. glicerol, ale także wiele innych substancji, które po przedostaniu się do gleby, mogą być niekorzystne dla środowiska. Nasza pałeczka zawiera TRIN w ilości od 1 do 3%, pełniący funkcję plastyfikatora spoiwa PVA i nawozu azotowego. Przez to, pałeczki stają się bardziej stężonym i bezpieczniejszym źródłem azotu. W efekcie mogliśmy zamienić, stosowany do tej pory jako plastyfikator przez Kozielski Sp. z z. o. , drogi mocznik formaldehydowy, na mieszankę TRIN-u z mocznikiem. W ten sposób osiągnęliśmy tańszy sposób wytwarzania pałeczek i uniezależniliśmy się od producentów i dostawców drogiego odczynnika UF.

 • TRIN w superwydajnym nawozie azotowym BIO do upraw amatorskich

  Kolejnym pozytywnym wynikiem badań nad właściwościami użytkowymi TRIN-u było uzyskanie superwydajnego nawozu azotowego, zawierającego dodatkowo potas, fosfor oraz mikro składniki odżywcze. Nawóz powstał z połączenia TRIN, melasy buraczanej oraz grupy wyselekcjonowanych mikroorganizmów (mikro szczepionki ). Poszczególne składniki nawozu pełnią rolę źródła azotu, zmieniają bioaktywność gleby polepszając wchłanialność NPK i jego redystrybucję oraz stanowią tarczę ochronną przed patogenami roślinnymi. Źródłem azotu jest nawozie mocznik-triazonowy TRIN, który uwalnia azot stopniowo przez dłuższy czas, co obniża drastycznie potencjał/zdolność nawozu do uszkodzenia liścia i zwiększa wydajność absorpcji substancji odżywczej przez tkanki roślinne.

  W celu podniesienia przyswajalności azotu z TRIN zmieszaliśmy go z melasą buraczaną, która stymuluje pobieranie składników odżywczych i zwiększa aktywność biologiczną gleby. Historycznie melasa była wykorzystywana jako nawóz i polepszacz gleby, szczególnie na glebach piaszczystych o słabej strukturze, bo dostarcza węglowodanów i zmienia stosunek C: N, co poprawia ekologię mikrobiologiczną gleby i negatywnie wpływa na populację pasożytniczych nicieni roślinnych. Melasa zwiększa wychwyt i wydajność nawozów NPK , poprawia agregację gleby i redukuje skorupy powierzchniowe w twardych glebach. W odróżnieniu od nawozów mineralnych melasa nie obniża żyzność gleby przy długim stosowaniu i nie stanowi zagrożenia dla agroekologii. Ze względu na to, że melasa częściowo sterylizuje glebę, rugując z niej mikroorganizmy patogenne, superwydajny nawóz azotowy został wzbogacony w wyselekcjonowane konsorcjum mikroorganizmów w postaci przetrwalnikowej.Po rozcieńczeniu produktu do postaci użytkowej, cukry melasy stanowią pożywkę dla bakterii, a w wersji stężonej stanowią środowisko konserwujące dla przetrwalnikowych postaci dobroczynnych mikroorganizmów. Wspomniana wcześniej grupa wyselekcjonowanych mikroorganizmów to mieszanina bakterii ryzosferowych i grzybów, które pochodzą z hodowli prowadzonej w laboratorium Kozielski sp. z o.o.

 • TRIN w Nabłyszczacz do liści

  Dodatkowo przeprowadzono próbę inkorporacji TRIN do istniejącego, opatentowanego produktu Kozielski Sp. z o.o. (wniosek patentowy P-429753) o nazwie: Środek do nabłyszczania liści roślin doniczkowych . Ten niezwykle łatwy w użyciu preparat wystarczy napylić na blaszkę liścia i przetrzeć. Powierzchnia liścia uzyska naturalny, nieoleisty połysk oraz pozostanie czysta przez długi czas, ponieważ warstwa Nabłyszczacza nie przyciąga kurzu. Preparat usuwa z powierzchni liści nieestetyczne plamy wodne i osady mineralne. Środek ten wydłuża żywotność roślin i opóźnia usychanie liści, poprzez zmniejszenie parowania wody.Środek do nabłyszczania liści roślin doniczkowych składa się z wosku, gliceryny, środków powierzchniowo czynnych, alkoholi alifatycznych C1 – C4, wody oraz mikroelementów. Niestety, po zastosowaniu preparatów nabłyszczających nawożenie dolistnie rośliny jest utrudnione. Mineralne składniki nawozu dolistnego rzadko są w stanie przedrzeć się w głąb liścia przez ochronną warstwę Nabłyszczacza. Są to zwykle polarne jony nieorganiczne, które wytrącają się tworząc nieestetyczne solne depozyty i plamy.TRIN posiada szereg właściwości które sprawiają, że jest idealny do aplikacji dolistnej w mieszaninie ze Środkiem do nabłyszczania liści roślin doniczkowych.Mocznik-triazonowy po napyleniu na powierzchnię liścia, pozostaje w stanie ciekłym znacznie dłużej niż czysty rozpuszczony w wodzie mocznik. Mocznik w krótkim czasie od aplikacji przekształci się w krystaliczny osad, dlatego absorpcja azotu z mocznika jest możliwa tylko w ciągu kilku minut od napylenia nawozu. Azot z TRIN-u jest dostępny przez wiele godzin od napylenia.Wyjątkowa wydajność nawozu mocznikowo-triazynowego w aplikacji dolistnej jest związana ze strukturą liścia. Najbardziej zewnętrzną częścią liścia jest kutykula, pod nią mieszczą się komórki epidermy, a pod nimi komórki miękiszu. W kutykuli są otwory szparkowe oraz pory. Napylony na liść nawóz musi przedrzeć się przez kutykulę. Niepolarne molekuły, takie jak triazyny lub mocznik formaldehydowy, z łatwością przenikają przez pory kutykuli, w przeciwieństwie do zbyt dużych i polarnych molekuł np. jonów amonowych i azotowych pochodzących z nawozów mineralnych.

Działanie, właściwości i zalety nawozu azotowego mocznikowo-triazonowego

Mocznik-triazonowy jest opatentowanym [1], heterocyklicznym związkiem organicznym zawierającym azot. Nazwa systematyczna to s-tetrahydrotriazyna zidentyfikowana w 1985 roku przez Hawkinsa i opisana przez Landelsa w 1990 r. [2]. Mocznik-triazonowy jest produkowany pod nazwą N-SURE i powstaje w reakcji mocznika, formaldehydu i amoniaku [3].

Skład masowy mocznika-triazonowego i pozostałych produktów powyższej reakcji, przedstawia się następująco: 28% azotu całkowitego, z czego 7,8% to azot mocznikowy, 20,2% to tzw. wolno uwalniany azot z triazyny. Najważniejsze parametry nawozu umieszczono w poniższej tabeli.

Image
Tabela 1


W procesie otrzymywania mocznika-triazonowego dostajemy mieszaninę reakcyjna zawierającą 0,36 kg azotu na litr. Wartość pH powinna wynosić 9.5 , a ciężar właściwy 1.286 [4].

Triazyna nadaje nawozowi azotowemu unikalne właściwości:

1. Mocznik-triazonowy po napyleniu na powierzchnię liścia, pozostaje w stanie ciekłym znacznie dłużej niż czysty rozpuszczony w wodzie mocznik. Jeśli na liść napylimy roztwór mocznika, to z naniesionych kropelek woda odparuje całkowicie w ciągu 30 minut od aplikacji. W wyniku tego procesu powierzchnię liścia pokryje krystaliczny osad [5] (Rys. 1). Oznacza to, że w takich warunkach, absorpcja azotu jest możliwa tylko w ciągu kilku minut od napylenia nawozu mocznikowego.

2. Sama triazyna jest słabo lotnym, bezpiecznym i stabilnym źródłem powoli uwalnianego azotu. Dzięki uwięzieniu atomów azotu w stabilnej strukturze sześcioczłonowego pierścienia (Rys. 2), w której wiązania między węglem i azotem w pierścieniu są bardzo mocne, azot uwalnia się bardzo powoli [5]. Nawóz maocznikowo-triazonowy uwalnia azot stopniowo przez dłuższy czas, co obniża drastycznie potencjał/zdolność nawozu do uszkodzenia/palenia liścia i zwiększa wydajność absorpcji substancji odżywczej przez tkanki roślinne.

Image
Rysunek 1


3. Azot z nawozu uwalniany jest na kilka sposobów i taki uwolniony azot może zostać utracony poprzez ulatnianie w postaci amoniaku, wypłukiwanie i denitryfikację. Badania opisane w publikacji [6,6a] wykazały, że w porównaniu z roztworami czystego mocznika lub azotanu amonu, mocznik-triazonowy dwa razy wolniej ulega ulatnianiu [6a] i dwukrotnie słabiej ulega wypłukaniu z gleby. Dowiedziono też, że mocznik-triazonowy przekształca się w glebie w jony amonowe i azotowe dwa razy wolniej niż zwykły, czysty mocznik. Ta mineralizacja mocznika-triazonowego do form dla roślin przyswajalnych jest rozciągnięta w czasie, dzięki czemu nawóz stopniowo dostarcza azot roślinom.

Image
Rysunek 2


4. Siła palenia liścia mocznika-triazynowego jest o wiele niższa niż amoniaku, azotanów i/lub nawozów mocznikowych [4,8].

5. Nawóz mocznikowo-trazynowy nie bez powodu stosowany jest najczęściej jako nawóz dolistny. Poniższy rysunek obrazuje jak azot z nawozu przenika do tkanek roślinnych przy nawożeniu dolistnym.

Image
Rysunek 3


Najbardziej zewnętrzną częścią liścia jest kutykula, pod nią mieszczą się komórki epidermy, a pod nimi komórki miękiszu. W kutykuli są otwory szparkowe oraz pory. Napylony na liść nawóz musi przedrzeć się przez kutykulę. Niepolarne molekuły, takie jak triazyny lub mocznik formaldehydowy, łatwiej przenikają przez kutikulę niż polarne molekuły np. jony amonowe, azotowe pochodzące z nawozów mineralnych. Pory kutykuli mają średnice 1-5 nm, podczas gdy cząsteczka mocznika ma średnicę 0,42 nm, z kolei triazyny mają średnice od 0,84 do 1,26 nm i z łatwością mieszczą się w porach.

6. Z badania opisanego w [6] wynikało również, że efektywność nawożenia jest wyższa przy zastosowaniu nawozu mocznika-triazonowego, co widać z danych zebranych w poniższej tabeli:

Image
Tabela 2 - Odpowiedź wzrostowa krzaków pomidora na różne typy nawozów


7. Dolistna aplikacja nawozów azotowych i innych składników odżywczych ważnych dla rozwoju i wzrostu roślin jest ważną praktyką w produkcji zbóż. Większość dolistnych nawozów azotowych bazuje na tradycyjnych źródłach azotu takich jak amoniak, azotany i mocznik. Te źródła mają wyższy niż triazyna/y indeks solny i potencjał wypalania liści.

8. Poza nawożeniem dolistnym można mocznik triazonowy stosować w/na glebie (nawożenie pasowe (band), obsypywanie (sidedresing) albo nawożenie przez zestaw irygacyjny.) Mocznik-triazonowy jest kompatybilny z różnymi nawozami fosforowymi i potasowymi oraz z większością nawozów zawierających mikroskładniki odżywcze, daje się także mieszać ze środkami ochrony roślin.
Jednakże, trzeba uważać gdy stosujemy mocznik triazonowy równolegle z nawozem amonowym i/lub żelazem ze względu na stosunkowo wysokie pH cieczy triazonowej. W takim pH azot amonowy ulega wydzieleniu, utlenieniu i uwolnieniu do atmosfery, przez co staje się bezużyteczny dla roślin. Z kolei żelazo w takich warunkach ulega utlenieniu i również staje się niedostępne dla roślin. Należy więc unikać mieszania mocznika-triazynowego z nawozami amonowymi i/lub jonami żelaza.

9. Nawóz azotowy na bazie mocznika triazonowego z powodzeniem stosowano w stężeniu 1,5% do wspomożenia wzrostu i rozwoju następujących roślin: słodka kukurydza, jabłonie, wiśnie i grusze. Dla drzewek w szkółkach stosowano stężenia do 15,7% [6]. Ponadto nawożono mocznikiem-triazonowym: pomidory, bawełnę, żyto oraz trawy [5].

Wnioski

Podsumowując, mocznik-triazynowy jest nawozem azotowym o spowolnionym uwalnianiu, zawierającym aż 28% azotu. Można go stosować dolistnie i doglebowo do nawożenia warzyw, owoców i zbóż. Stanowi efektywne źródło azotu do nawadniania nawożącego, o niskiej fitotoksyczności/potencjale palenia liści, wysokiej kompatybilności z nawozami potasowymi i fosforowymi (ale nie z nawozami amonowymi i zawierającymi żelazo). W porównaniu z azotowymi nawozami mineralnymi i/lub zawierającymi czysty mocznik, ma niższy indeks solny i potencjał wypalania liści.


Literatura:

 • [1] Hawkins, E.F. 1985. „Triazone fertilizer and method of makings” U.S. Patent 4,599.005. Issued 19 November 1985.
 • [2] Landels, S.P., A. Leder, and N. Takei. 1990. “Controlled release fertilizers.” Chemical economics handbook. SRI (Stanford Research Institute) International, Menlo Park, CA.
 • [3] Clapp, J.P., Jr. 1991. “Properties and uses of liquid urea-triazone-based nitrogen fertilizers.” Fertilizer Research 28: 229-232.
 • [4] Clapp, J.P., Jr. 1993. “Foliar application of liquid urea-triazone-based nitrogen fertilizers and crop safety.” HortTechnology 3(4): 442-444.
 • [5] John Kruse „Urea formaldehydes and triazones: what we know”
 • [6] Clapp, G.J. 2001. „Urea-Triazone N Characteristics and uses” TheScienceWorld 1(S2), 103-107
 • [6a] Kissel D.E. And Cabrera M.L. 1988. „Ammonia volatilization from urea and experimental triazone fertilizer” Hortic. Sci. 23 (6), 1087
 • [7] Liu G. and Williamson J. 2013. What is urea-triazone nitrogen? http://edis.ifas.ufl.edu.
 • [8] Murray, T.P., C.H. Darrah III, and J.G. Clapp Jr. 2007. "Vapor Pressure Osmometry for Prediction of Turf Burn from Foliar Fertilization." Communications in Soil Science and Plants Analysis 38(3-4): 337-346.

Przygotowanie i badanie pod względem użytkowym, serii nawozów z dodatkiem TRIN.

Prace obejmują:

 • Opracowanie procedur analitycznych umożliwiających kontrolę syntezy produktu tak, aby uniknąć błędów w syntezie i otrzymywać produkt o tych samych parametrach, a także aby uniknąć strat z powodu nieudanych szarż produkcyjnych

 • Opracowanie metod analizy produktu na zawartość Triazonu i innych składników nawozowych oraz parametrów fizyko-chemicznych.

 • Rozeznanie literaturowe problemu. Prace dotyczą przeglądu literatury naukowej i patentowej, związanej z syntezą jak i formulacją nawozów zawierających Triazon i mocznik. Badany będzie także zakres stosowania w/w nawozów w różnych uprawach zarówno rolniczych, jak i ogrodniczych i sadowniczych.

 • Badania i konsultacje w zakresie syntezy preparatu zawierającego Triazon. Prace te mają na celu sprawdzenie syntezy Triazonu w skali laboratoryjnej i ułamkowo technicznej i opanowanie syntezy w skali technicznej tak, aby otrzymywać żądany, stabilny produkt o powtarzalnych parametrach fizyko-chemicznych.

 • Opracowanie kompozycji nawozowych na bazie syntezowanego Triazonu, zawierających specyficzne dodatki makro-, mikro- i submikroelementów rozszerzające zakres ich stosowania w praktyce.


Ad 1.

W pierwszej kolejności wykonano prace analityczne ponieważ pozwolą na określenie wydajności procesów syntezy mocznika triazonowego i ich powtarzalności.

Ze względu na charakter chemiczny substancji i skład roztworu posyntezowego wytypowano metodę chromatografii w układzie ciecz-ciecz (HPLC). Przeprowadzono próby doboru fazy ruchomej i wytypowano dwa eluenty. Jeden to mieszanina woda-metanol, a drugi woda-acetonitryl mieszane ze sobą w różnych stosunkach objętościowych. Wypróbowano także różne kolumny chromatograficzne tak, aby uzyskać możliwie najlepszy rozdział substancji zawartych w roztworach posyntezowych. Detekcję wykonywano za pomocą światła ultrafioletowego (UV) o różnej długości fal tak, aby uzyskać możliwie najlepszą dla badanej substancji.

Prace rozpoczęto od prób identyfikacji (potwierdzenia tożsamości) obecności w próbkach mocznika i triazolu. Analizy wykonywano metodą chromatografii w układzie gaz-ciecz z zastosowaniem detektora masowego (GCMSD). Stosowano nastrzyki bezpośrednio z próbki badanej jak i z próbki rozpuszczonej w metanolu. Typowe chromatogramy (CR 1 i CR 2) w załączeniu. Chromatogram CR 1 odnosi się do próbki nierozcieńczonej. Piki o czasach retencji od 6,409 min. do 7,805 min. zidentyfikowano z dużym prawdopodobieństwem jako piki mocznika. Pik o czasie retencji 8,074 min. i 9,758 min. są najprawdopodobniej produktami termicznej destrukcji triazonu spowodowanej wysoką temperaturą odparowalnika, kolumny i detektora. Potwierdza to jednak, że w próbce znajdował się mocznik i triazon. Chromatogram CR 2odnosi się do próbki rozcieńczonej metanolem. Piki o czasach retencji 6,404 min. i 6,528 min. pochodzą od urotropiny tworzącej się w reakcji metanolu z formaldehydem, pochodzącym z rozpadu triazonu. Pik o czasie retencji 7,181 min. zidentyfikowano jako pik mocznika, a pik o czasie retencji 9,231 min. jako pik triazonu. Wyniki prac mogą być przydatne do identyfikacji produktu lub jego pochodzenia lecz ze względu na znaczny stopień rozkładu nie znajdują zastosowania w analizie ilościowej.

Do analizy ilościowej zastosowano metodę chromatografii w układzie ciecz-ciecz (HPLC) z detekcją w świetle UV. Przykładowe chromatogramy w załączeniu.

Problemem w analizie składu produktu i określeniu zawartości w nim triazonu jest niedostępność wzorca analitycznego badanej substancji. W pracach posłużono się produktem handlowym o znanej zawartości triazonu.

Chromatogram CR 3 uzyskano dla typowego produktu handlowego. Pik o czasie retencji 1,682 min. to pik mocznika, a pik o czasie retencji 2,362min. to pik triazonu. Chromatogram CR 4 to chromatograf typowej próbki produktu, zsyntezowanej w przedsiębiorstwie Kozielski Sp. Z o.o. Chromatogramy otrzymano stosując fazę ruchomą woda-acetonitryl w stosunku 60:40 i detekcję światłem UV o długości fali225 nm. Rozdziałów dokonano na kolumnie Nucleosil C-8. Lepsze rozdziały i lepszą detekcję substancji zawartych w produkcie uzyskano stosując eluent o składzie woda-acetonitryl-kwas ortofosforowy użyte w stosunku 70:30:2 i detekcję światłem UV o długości fali 208 nm. CR 5 to typowy chromatogram dla tych warunków analizy. Wyniki analiz dla próbek badanych w tych warunkach podano w Tabeli 1 poniżej.

Image
Tabela 1


Podsumowanie

Dobrano warunki analizy metodą chromatografii w układzie ciecz-ciecz (HPLC) dla nawozów azotowych na bazie mocznika i triazonu. Metoda analizy nadaje się do badania zarówno gotowego produktu, jak i może być stosowana do kontroli procesu syntezy.

Dobrano warunki analizy metodą chromatografii w układzie gaz-ciecz z detektorem masowym (GCMSD) co umożliwia identyfikację produktu, a zwłaszcza w przypadku podróbek.

Brak wzorca analitycznego i konieczność użycia nawozu o znanej zawartości triazonu nie pozwala na dokładne określenie składu produktu.